(Renskriven från den gamla svårlästa svenskan och dess stavning.)

 

 

Rished 1799 Storskifte                                                                                                 

Inkom 29 aug.1799.

 

Wälborne Herr Landshöfding och Riddare af Kongl. Majestäts Swerds Orden.

Remitterad till ----- Commesiant Lantmätaren A W Seinknecht, --  -- -----  ------------

Förrättningen enad att lagligen verkställas.

Samuel af Forselles                  / Eric -----------

 

 

Om laga storskiftes Delning anhållande å Inägorna till Hemmanet Rished i Sotenäs Härad och Askums Socken beläget, samt att Herr Commersiner Lantmätaren Seinknecht därtill höggunstligt måtte förordnas, anhåller jag aller ödmjukast och nåden framhärda.

Välborne Herr Landshöfdingen och Riddaren.

Aller ödmjukaste Tjenaren Hans Sörensson.

 

Notering utanför skifteshandlingar: Landshövdingar i Bohuslän från 1658 var:

Först Harald Stake, därefter Rutger von Ascheberg och många efterföljare under 1700-talet.

Antar att Samuel af Forselles var sist under 1700-talet.1800-1808 Joh. Fredr. Carpelan.   1809-1834 Axel  Pontus v. Rosen. 1835-1843. Gillis Edenhjelm. 1843-1847 C.G. Löwenhjelm. 1847-1864. Olof Immanuel Fårhaeus. 1864–xxxx Albert Ehrenswärd osv

 

Protokoll 9 oktober 1799.  

 

Vid förrättande Storskiftes Delning af Inägorna till Hemmanet Rished är följande taxering därvid upprättad nämligen

1.Åkern.

Varvid mellersta delen af Nohlfladen, södra delen mellanfladen och sörfladen anges till                      6    korn

Åkrarna och långåkrarna                                                                                                                 5  ½ 

Ladustöcket                                                                                                                                    5  1/4 ”

Mellomfladen och tremänningen                                                                                                       5    

Dystycket                                                                                                                                        4  ½ 

Nohlflade uddarne och gatuåkrarna                                                                                                  4    

Uppe i småjorden och damåkern                                                                                                      3   

Öfre gatuåkrarna och lilla Hogelycke åkern samt gränsrensudden (?)                                                 2  1/4”

Klofåkern, Loningeråkrarna (?) af de nedra gatuåkrarana samt stora Höglycke åkern                         2    

2. Ängen

Underåkrarana under mellom flaten och Nohlfladen och sör fladeremsorna                                        6   lass

Nohlskedet, Dystycket samt wästerdelen af sörängen, kråknacke maden (?) och långtegarana          5  ½   

Ladustycket                                                                                                                                     5    

Brunnnstycket, Åkerremsorna, Nohlängen, wiresnåret, Sörhälla ochLång tegeåkrarna

samt Kvernebergsvallen                                                                                                                   4    

Nohldelen af Långtegarna, mästa backarna och runt om lilla dammen                                                3    

Torvwegren                                                                                                                                     2  ½ 

Po----ren                                                                                                                                             

------vallarna, kråkenackevallen, brunnebergsvallen                                                                         2   

 Kråkenackeliden, Platsen (?), högelöcke ängen, krokelidarna, Dystycket, Gatu---backen                1  ½ 

Wahlebergsgiljerna, -----liden, och ------- gatan,Dapen till Nohlshagarna                                         1   

 

Sålunda taxerad betygar. Rished den 9 oktober1799. A W Seinknecht

 

Petter Åvall, Hans Sörensson, Eric Olofsson, Anders Risberg  (hette tidigare Sörensson, bror till Hans)

 

Cristian Eliasson i Askum

 

Swen Eliasson i Hogenäs

 

 

 

Fortsättning Eskil Långström 5 juli 1800

 

År 1799, den 4 oktober, företog sig undertecknad Commisiory Lantmätaren, att till följd av Kongl. Majestäts Höga

Befattningshavare, den under 29 augusti sistliden augusti avgivna förordnande, avmäta och dela Inägorna till Hemmanet

Rished, beläget i Göteborg och Bohuslän, Sotenäs Härad och Askums Socken, varvid sig inställde uppå därom förut

skedd Kunggörelse, utom Nämndemannen Cristian Eliasson i Askum och Dannemannen  Swen Eliasson i Hogenäs,

som voro till biträde under förrättningen kallade jordägarna Petter Åvall, Hans Sörensson, Eric Olofsson och

Anders Risberg.

Sedan det till denna förrättning utfärdade förordnande för vederbörande blivit uppläst fogades anstalt om nödig

handräckning under mätningen som genast företogs och slöt den 9 oktober

 

Wederbörande sammanträdde nu återigen för att uppskatta ägorna och varvid uppbördsskrivaren

Anders Tegner inställde sig att, å herr Gymnasie Befallningsmannen Hyllanders vägnar, enligt fullmakt såsom

Gymnasie fullmäktig, bevaka tillgränsande Gymnasie Hemmanet Roons rätt i avseende till ägoskillnaderna dessa

hemman emellan och var riktighet  vid detta tillfälle å Roons sida blivit satt ifråga: ävenledes infann sig åboende på

bemärkta Gymnasie Hemman Jacob och Anders Olofsöner.

 

Gymnasiefullmäktigen tillika med åborna uppvisade nu en Karta upprättad år 1799 av framlidne Lantmätaren

C -----,  med anhållan att ägoskillnaden efter densamma måtte utstakas.

Jordägarna av detta hemman påyrkade återigen att skillnaden sådan som den nu befinnes och vid mätningen

blivit upptagen och ävensom i långliga tider eller i så långt någon mening kan varit hållen och är känt för rätt skillnad

dessa hemman emellan, borde hädanefter få förbliva.

 

Vid jämförandet av den skillnad som Roons Karta utstakar och den från nu under mätningen uppvisat, befanns

densamma till en del i det närmaste överensstämmande; men på en del ställen finns den på Karta över Roon så otydlig

och ej så noga utmärkt att den till saken efterrättelse kan tjäna, vadan det ansågs säkrast låta bero vid den skillnad

som nu är och enligt tillkännagivande från längre tider tillbaka därför varit hållen.

 

Taxeringen företogs nu således och efter skedd föreställning av jordägarna om en noga och upprättad uppgift om

jordarnas rätta beskaffenhet, gjordes början med åkern, varvid den bästa ansågs kunna giva 6 korn och de sämre

5½, 51/4, 5, 4½, 4, 3, 2½ samt 2 korn.

 

Ängen uppskattades sedermera till de av god och bördighet sammanslaget värde så att då ett Tunnland av den bästa

och bördigaste ängen ansågs kunna giva 6 kast blev de mindre bördiga och av samma höslag bestående ängar taxerade

till 5½, 51/4, 5, 4, 3, 2½, 2, 1½ samt 1 kast på lika vidd.

 

Varest nödvändiga vägar skulle anläggas blev nu avgjort och vilka jordägarna utsågs sålunda som de å Kartan finnes

utmärkta.

Slutligen överlades om fördelningssättet och sedan jordägarna överenskommit att nya tomter till de södra ¼ - delarna

skulle uttagas och de om ställena därtill blivit ense eftersom Kartan visar, överenskommes de om delningen på sätt som

af följande Karta och beskrivning inhämtas.             

 

                                                                                                             

    

 I  bifogad tabell sammanställs resultaten av delningen. (Tabell kommer senare)

 

Efter storleken på respektive äga i Tunnland och Kappland och dess taxering (värde) beräknas de tilldelade skiftenas storlek och innehåll så att samma innehåll uppnås för respektive ¼-del.

 

1 tunnland  = 32  kappland  

 

*Tabellen visar markägarna A,B,C och D.

*Ägornas namn och uppskattade värde per äga i korn eller kast.

*Area i tunnland och kappland samt ett uppskattat innehåll med hänsyn till skördevärdet.

-Hur det uppskattade skördevärdet matematiskt beräknats har jag ej kunnat klarlägga men summorna

 av det uppskattade skördevärdet blir lika för respektive ¼-del.

 

Efter tabellen anges:

 

Sedan ägorna sålunda å kartan blivit fördelade, blev de den 12 oktober på marken utstakade och delningslinjerna

med stenar utmärkta samt varje delägare informerad vad honom kommer att tillhöra.

Åkern har blivit delad i ett skifte och ängen högst i 3 skiften. Såväl §1.5 av 1783 års Kungliga lantmäteriförordning

som också § 5 av 1783 års Kungliga resolution på allmogens allmänna besvär blev för vederbörande upplästa.

År och dag som föreskrivit står.

 

På ämbetets vägnar

 

A W Seinknechtb