Mordet på Håby år 1836

 

Renskrivet brev till Konungens lagman, riddaren Westerdal från Kronofogden i Munkedal 9/8 1836.

 

Den ohyggliga händelse har inträffat att gamle mannen Hans Nilsson i Håby idag funnits död liggande å Håby egor med sönderkrossat hufvud, överhöljd med några riskvistar och har den för mordet misstänkte förre artilleristen Christian Johansson från Svarteborgs Socken genom min försorg denna dag blifvit gripen.

Soldaten har här hos mig erkänt brottsligheten, hwardan han är i häckte insatt.

 

I anledning häraf får jag anmoda Herr Lagmannen och Riddaren att anskaffa rannsakning härom wid utfärdande i urtima Ting som jag föreslår benäget torde hållas nästa fredag eller lördag i Qviström på det de flere som kunnat wara delaktige uti ogerningen, men för närwarande icke kunna häcktas ehuru de hållas under bewakning å sitt hem med snaraste må kallas inför rätta.

För tidens winnande och på det liket icke skall öfvergå till sådan förruttnelse att besiktning derpå är omöjlig har jag anmodat såwäl Herr Provinsialläkaren Doctor Kellberg som Herr Medicine Doctor Bågensholm att hwickenderas som har tid å morgon anställa medicine besigtning å den döda kroppen och önskade jag att Herr Lagmannen och Riddaren tänktes uppmana en af dessa Herrar Läkare att besiktningen förrätta.

 

Munkedal 1836-08-09. /  Kronofogde Nordberg.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

 

Den gripne är fd artilleristen i Kongl. Pionnier Corpsen, 1 companiet, Soldatnummer 109 Christian Johansson från Foss.

Enligt militära betyget är han född 1810, 5 fot lång, 10 tum lång, ljust hår, ljusa ögonbryn, blå ögon, långsmalt ansikte, skräddare till hantverket.

Han har under sin 15 månaders tjänstetid i kåren skött sig redligt och väl.

Detta enligt Major och Bataljonschefen i Carlsborg år 1835 då hans betyg är utskrivna och Christian är avförd ur rullorna.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Einars pappa Alexius/Lexens farfar heter Hans-Jacob.

Hans-Jacob var en snål och girig man som stridde med sin mor och syskon om arvet efter sin far Lars Olsson på Bratteby, (död år1852).

Lexens farfar Hans-Jacob hade bla en syster Katarina som gifte sig i Håby med mordanstiftaren Mattias Hansson, son till den mördade Hans Nilsson.

(Vid mordtillfället är Katarina 23 år, (född 1813) och svärdotter till mordoffret.)

 

Sonen Mattias Hansson och frun Katarina har tidigare försökt att förgifta Hans Nilsson enligt vissa vittnen. Därtill har sonen Mattias genom ord och handling ofredat sin far Hans genom livet.

Mattias har även visat sin dåliga moral och leverne genom att sälja brännvin helt nära kyrkan.

Mattias bröder var även de "halvkriminella" och några av dem fick fly till Norge för sina gärningar.

Den mördade Hans Nilssons söner var verkligen en samling av samhällets sämre sida.

Katarina hade verkligen hamnat i en social tragedi, men kanske var hon lika girig som sin bror Hans-Jacob i Bratteby?

 

Efter sin militärtid i Carlsborg, (År 1835) återvänder Pionjären Christian till Svarteborg där han tar arbete som dräng. Han är född i Foss församling- (Livesand), har ett syskon som dör tidigt. Christian lämnar inga arvingar efter sig. 

 

Pionjären Christian har 1835-08-05 försåtligen via upprepade slag med ett pressjärn dräpt Hans Nilsson och skall därför mista livet genom halshuggning och därefter steglas på Håby Galgbacke. (styckas)

Pionjären Christian förnekar att han mördat Hans Nilsson till dess vittnet Hans Eriksson på Hoga omtalat händelsen. Därefter hotar kronofogden Christian med stryk och fängsel vilket gör att han slutligen erkänner dådet.

Sonen Mattias tros vara anstiftare men inget kan bevisas, inte ens förgiftningsförsöken innan på fadern som vittnen berättar om.

Dock skall Mattias straffas med 40 par spön, uppenbar kyrkoplikt en dag samt offentlig avbön för att han förolämpat och burit våldsam hand på sin fader tidigare.

Därtill skall han böta 20 riksdaler för att ha sålt brännvin i närheten av kyrkan.

 

Pionjären Christian söker nåd hos kung Carl XIV Johan som avslår hans begäran, dock så slipper han stegling av kroppen. (styckning).

Han avrättas via halshuggning år 1838-02-07 på Håby Utmark för mordet på Hans Nilsson i Håby Övergård .

 

En piga född 1803, Cajsa Svensdotter är synnerligen krävande mot den trolige anstiftaren till mordet, sonen Mattias. Hon vill även ha 2 riksdaler i vittnespeng och utlägg. Cajsa får ytterligare 2 oäkta barn (1827 & 1847), Cajsa dör 1876 i Håby.

Men hennes vittnesmål faller då hon 5 månader innan rättegången fött en dotter (Helena Hansdotter) med den mördade.

(Anstiftaren Mattias hade alltså fått en halvbror strax innan mordet).

Helena Hansdotter gifte sig, fick 5 barn och dör i Håby 1909. (1836-09-03 - 1909)

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Att Katarina och hennes man Mattias undkom dödsstraffet förstår man då de bevistar bouppteckningen år 1852 efter Lars Olsson i Bratteby.

(Förmodligen var inte Lars Olsson i Bratteby nöjd med dotterns val av svärson).

Om paret tidigare försökt förgifta fadern Hans Nilsson förbli en gåta.

Det faller sig dock inte helt osannolikt att Pionjären Christian varit kontrakterad av den hetlevrade sonen som han påstår i början av förhören.

Bindande bevisning saknas, de bägge nekar till alla anklagelser om anstiftan till mordet.

 

Det var hårda tider, sonen Mattias var hatisk och våldsam mot sin far. Fadern levde med en piga som han fick barn med strax innan mordet och arvet skulle delas med ett framtida halvsyskon.

Kanske var detta som fick bägaren att rinna över för sonen Mattias???

 

-Var Mattias och Katarina oskyldiga eller skyldiga till anstiftan av mordet?

-Var mordet ett dråp i affekt av en okänd före detta soldat och dräng för ett okänt skäl i brännvinets tecken?

Råheten att med ett pressjärn krossa huvudet och därefter gömma liket under en risbädd vittnar kanske om planering från mördaren på någons order…

Döm själva!