Männen på Rished

2006-01-19 / MRA

 

 

Namn                                  Född – Död                        Kom från etc.                     Övrigt

 

Jon Efvensson                      1672-1723                          Skogen / Dössedalen

 

Olof (Person Nr 32)             XXXXXXX                        XXXXXXXXX                   fffff

 

Sven Olsson                         1758-1811                          Kom till Rished 1804 fr. Långön  ffff

 

Johannes Svensson               1788-10-11 – 1877-05-21                                             fff

 

August Johansson                 1834-12-05 – 1902-02-16                                             ff

 

Johan August Johansson       1882-08-09 – 1926-06-26                                             f

 

Thure Johansson                  1912-07-31 – 2003-02-07

 

Birgitta Thuresson                1952-06-24            

Göran Larsson                     1948-10-05

 

*   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Diverse personer på Rished

 

 

Danielshagen tillhörde Rhon

 

Efjemyrens ladugård såldes till Lexen som byggde sin ladugård med virket.

När Lexen köpte Slätten låg ladugården i trädgården, det var Lexen som byggde ladugården där den är idag.

 

Grinnebackens Gård / Heden ägdes av 2 fastrar till Johan i Rished som bodde på Malmön det sista.

 

Maurits i Rished var gift med Hulda, syster till Johan. (Hildurs far)

Maurits var hård mot hästar och de fick slita hårt när de kördes.

Han var dock barnkär men mycket snål.

Det var Maurits i egenskap av förmyndare till Hildur som lånade ut pengar till Einar & Hildur när de byggde huset,

Hildur ville bygga huset där det står idag, Maurits ville att huset skulle dtå vid dammen / Valeberget för att inte ta god jord i anspråk som tillhörde Risheds gård.

 

”Ögårn´s Kalle, Djupedal även kallad Kalle-Mugga var en storsvindlare och som bodde i Arthurs hus i Todderöd. Innan dess hade han Watersröds Gård innan sjökaptenen, hade även tidigare Leonard i Rhons gård, lånade pengar överallt mot ”skriftlig revers” som inte var värt bläcket på pappret.

Han hade även 5-6 hus i Kungshamn.

Han byggde en kvarn på Rhon men anordnade en ”mordbrand” på kvarnen för att få ut försäkringspengar vilket blev hans fall och han gick i konkurs.

Han ordnade till elektricitet på kvarnen och sålde ”andelar” som var alldeles för många varvid kvarnen ”överfinansierades”

Kvarnen låg där Torsten i Todderöds hus ligger idag.

Kalle Mugga (Carl Larsson) var tjock och röd i ansiktet, snäll och godmodig mot barn, sambo med Tekla men fick inga barn.

Julia på affären i Risdal jobbade i flera år på Watersröds Gård för Kalle Mugga men fick istället för pengar, reverser som givetvis var värdelösa vid inlösandet.

Trots alla lurendrejerier klarade sig Kalle utan att bli ihjälslagen av uppretade och lurade personer.

 

Önna kvarn ägdes av ”Ernst i Önna” som rökte dyr amerikansk tobak med en röd räv på plåtlådorna.

Einar fick plåtlådorna efter tobaken som han sparade på eller sålde vidare.

Vid en malning tog Thure och Einar (i 10-12 års åldern) hästen Cheva till kvarnen för att mala.

Einar gillade att vara med Thure för då fick han köra hästar och ”jobba fritt” med alla sysslor.

Det var en lång väntan på malningen och hela dagen gick och det blev kväll och mörkt.

De hade med sig ”paltbröd” till hästen som furage, men efter en hel arbetsdag och kväll utan mat i magen blev de så hungriga att de till slut åt upp hästen Chevas paltbröd vilket inte var dagsfärskt…

Det var hårda tider och ”bäst-före-datum” var inte uppfunnet, det gällde att överleva.

 

*   *   *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

 

Rished 1:5

 

Utdrag ur inteckningsprotokollet hållet vid lagtima Vårtinget med Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs härad i Qvistrum den 20 januari 1904.

 

Med begäran om inteckning inlämnade Nämndemannen J L Mathsoson i Vardås ett så lydande;

 

Köpekontrakt

 

Till min son Johan August Johansson försäljer jag härmed mitt egande 13/32 dels mantal Kronoskattehemman Rished, beläget i Askums socken, Sotenäs härad emot en köpeskilling af 6.000:- och mot följande villkor;

  1. Köparen får tillträda hus och jord sådana de nu befinnes den 14 Mars 1904.
  2. Köparen får Öfvertaga det i hemmanet innestående Hypotekslån af 3.600:- att afgå på köpeskillingen. Återstoden af köpeskillingen skall erläggas vid tillträdet eller förräntas med 5% till betalning sker, amorteringen å Hypotekslånet förbehåller sig säljaren till det storlek det har vid afträdet.
  3. Säljaren förbehåller sig och sin hustru så länge de lefva följande förmåner, sidokammaren vid köket att bo uti, rättighet i köket för all matlagning äfvensom för tvätt, 5 kl. wälharpat Råg, 1 kl. Hafvre, 25 kg fläsk, 25 kg Nötkött, 10 kg smör, 4 kl Potatis, 2 liter oskummad mjölk dagligen, det öfvriga årligen om hösten kontant hwarje år, 30 kv. Före Jul nödigt torrt hugget bränsle skall vara tillgång till året om på platsen, körslor såsom till qvarn och kyrka skall köparen werkställa vid påfordran.

      När endera af oss makar aflider skall köparen bestå kristlig begrafning enligt ortens          

      sed.

 

Sålunda öfverenskommet på Rished den 16 juni 1902.

 

August Johansson

Säljare

 

Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förb

inder mig densamma till alla delar uppfylla.

Dag och ort som ofvan

 

Johan August Augustsson

Köpare

 

 

Bevittnas af oss på en gång närvarande,

 

A J Olsson                                           Aug. Johansson

Askum                                                 Watersröd

 

 

August kunde skriva sin namnteckning, Carolina Jonsdotter fick skriva under köpebrevet “med handen på pennan” och kunde inte skriva sitt namn 1902.

Vittnet August Johansson i ”Waterseröd” kunde skriva och därmed bevittna.

 

 

*   *   *   *   *   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

1909 skrevs kontrakt enligt nedan om stenbrytning på Rished, nedan är avskriften,

 

 

Kontrakt om Stenhuggeri på Risheds Marker

 

Till Simon Olsson i Hunnebostrand eller rättsinnehavaren bortarrenderar undertecknad på 20 år sina berg å 13/32 dels Mantal Rished i Askums socken, Sotenäs härad till Stenhuggerirörelse efter ortens skick och bruk.

Vilka som säljer arrende ägors ensamrätt att af bergen uthugga och bortforsla all den sten han för gott finner samt för detta ändamål förbruka gårdens nu befintliga vägar samt anlägga nya där så nödigt bekskaffas.

Afvenledes rätt att uppföra smedjor och nödiga byggnader för stenhuggeriets befrämjande utan någon som helst avgift.

I arrende betalas 10 öre qvadratmeter för vanlig gatsten samt kant eller8 fot brosten kommer att huggas betalas detta med 50 öre/m3.

Men för kontraktets fullgörelse från arrendatorns XX utbetalar denna inom Januari månad varje kontraktsår 100:- som utgör minimisumman för varje arrendeår under arrendetiden och äger han då rättighet att afdraga hela betalningen efter meter sten tills han återfår dessa 100:- årligen.

Skulle meter berglejan öfverstiga 100:- minimi tillfaller detta jordägaren.

 

I det så kallade Walberget väster om allmän väg får intet stenhuggeri drifvas af arrendatoren ej heller får det av jordägaren bortarrenderas till någon annan person för stenhuggeri.

Det stenbrott som nu innehafves av mina bröder Carl och anders Johansson förbehålles för deras räkning så länge som de vill jobba i det samma och äger de rätt att sälja sin tillvärkade sten till den hvilken de för gott finner.

 

Den af sk stenflis för gårdens enskilda behof förbehåller sig äfven för jordägaren rätt att uttaga.

 

Vid stenhuggeriets bedrifvande får åker, äng eller vallmark ej nerskrotas.

Arrendatorn äger äfven ensam rätt att köra sten äfven gården som är tagen från arrendatorns berg och betalar för denna körning 20 öre/m3 men får icke utlägga annan order att denna körning.

 

Detta kontrakt tar sin börjanden 1 febr. månad och förbehålles en ömsesidig uppsägning om 10 års förlopp dock med 6 månaders uppsägningstid i förväg av bägge parterna.

 

Rished 20 Januari 1909.

 

Wilhelm

G A Nyström      Emanuel Backlund                          Johan Johansson

 

 *   *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

Teori om Rished

1658 - 1903

2006-01-19  /  MRA

 

1658 – 1670 finns det 4 gårdar på Rished och de bebos av;

 

1/2

Mannen          Engelbret                                                   Hälften öde 1660-1661

 

1/2

Mannen          Per Olofsson                        (Dör 1672-07-26)

Hustrun          Anna Witusdotter                 (Gifter om sig sedan med fältväbel Nils Clemensson)

Dottern          X

Sonen            Olof Andersson

 

1/2

Mannen          Helge

 

1/2

Mannen          Christen Christensson

Hustrun          X                                         Född 1666-09-xx

Sonen            X                                         Född: 1668-09-29

Dottern          Ragnilla                                Född: 1670-12-11

 

 

Den första kända soldaten är Anders Persson Berne, soldat på Rished: 1679 - 1689.

Ingen uppgift om var han bodde på Rished.

Mellan 1690 – 1795 finns ingen uppgift om var på Rished soldattorpet ligger.

 

 

Mellan 1796 – 1881 finns de 3 soldaterna Hjelte samt soldaten Risfält på Rished.

Grinnebacka vilket ligger på idag kallad ”Hjeltehagen”, men en viss förflyttning har kanske ändå skett inom området nämligen;

1690 – 1881                        Ingen uppgift om var.            (13 olika soldater)

1796 – 1815                        Grinnebacka                        (Andreas Hjelte, sårad i Norge 1808)

1815 – 1847                        Brunneklovan (Anders Hjelte)

1847 – 1875                        Efjen                                    (Christian Hjelte, korpral)

1877 – 1881                        Efjen                                    (Frits Julius Risfält)

1882 – 1903                        Efjen                                    (Axel Conrad Renberg)

 

 

1790-1800, Grinnebacka                                                                    (Ruinen i backen???)

Torparen        Anders Jansson

Hustrun          X

Sonen            Nils                                      (Bräcklig)

Dottern          Maren                                  (Bräcklig)

Dottern          X

 

Grinnebacka ”Ett hus”                                                                       (Hjeltehagen???)

Dragonen       Andreas Hjelte

 

Ödegården 1800 – 1812                                                                    

Backsittare     Petter Åvall                          (Född 1764-01-27)

Hustrun          Anna Andersdotter               (1785-01-20, sjuklig)

Sonen            Mattias                                (1799)

 

Risheds Gård

Vår släkt köper gården 1804 via Sven Olsson från Långön, (1758-1811) Sven O gifte sig 3 ggr och fick därmed många barn, men det är första giftets barn som tar över Rished och blir våra anfädrar.

 

Ödegården 1812-1816

Torparen        Nils Olsson                          (Född 1779)

Hustrun          Ingeborg Nilsdotter              (Född 1775)

 

Grinnebacka

Familjerna      Andreas och Anders Hjelte.

 

Heden 1810-1839

Torpare          Petter Åvall                          (Född 1764), Utfattig 1817.

Hustrun          Anna Andersdotter               (Född 1785)

Sonen            Mattias                                (Född 1799), Liten och usel. (Dör liten?)

Sonen            Kristian                                (Född 1813)

Dottern          Johanna                               (Född 1814)                       

Dottern          X                                         (Född 1816)

 

 

Jordhålan 1830-1833

Backsittaren   Petter Åvall                          (Född 1764), (Utfattig 1817) (Dör 1833)

Hustrun          Anna Andersdotter               (Född 1785)

Dottern          Johanna                               (Född 1814)                       

Sonen            Samuel                                 (Född 1821) Inhyst till Lycke efter pappans död.

Sonen            Karl                                     (Född 1826) Inhyst till Lycke efter pappans död.

Dottern          X                                         (Född 1832) Inhyst till Lycke efter pappans död.

 

Inhysta och utfattiga i Jordhålan

Modern          Helena Johansdotter             (Född 1798),  (Flyttar in 1832-1834)

Sonen            Anders                                 (Född 1822)

Dottern          Kristina                                (Född 1827)

Sonen            Mattias                                (Född 1830)

 

När Petter Åvall i ”Jordhålan” dör 1833 inhyses familjen i Lycke 1834. (Fattighuset)

Övriga inhysta fattigfolk blir inhysta någon annan stans, okänt var.

Petter Åvall går från Backsittare till Torpare/Bonde och åter till Backsittare.

Torparlivet på ”Heden” slogs i spillror och Petter blev utfattig 1817 och åter backsittare.

 

Efjen & Brunneklofvan med Hjelte bebos under denna tid.

 

 

Efjen som namn används på många hus, men Slätten verkar komma till 1847 som soldattorp via Conrad Renberg med familj eftersom ”Hjeltarna” fortfarande bebor huset som vid olika tillfällen kallas

” Grinnebacka – Efjen"

Soldaten Rehnberg bor antingen på Slätten eller på Efjemyren där Alexius river ladugården och använder till sin ladugård. (Djur-delen).

Torpet Slätten beordras byggas 1834 men byggs tidigast 1847, Brunneklôvan används efter Hjeltehagen.

 

Brunneklofvan används som torp under tiden men är på Rhons marker.

Ödegården ligger förmodligen närmare Rhons Gård pga övertaget av Nils Olsson.

 

Heden ligger förmodligen i Grinnebacken med tillhörande åkern framför och mot Bergvik.

 

Jordhålan är kanske det oerhört lilla inritade hus på Bergvik som Anders K Johansson ärver av sin avlidna mor Helena Larsdotter 1853 och som nämns och förmodligen skiftats via laga skiftet 1849.

På lagfartsprotokollet /skiftet 4 september 1890 vid tingsstället i Qvistrum benämns Bergvik 1 såsom 1/36 Mtl. Watersröd och 1/96 Mtl. Rished)  (1.970 m2)